KARYA ILMIAH JAWA : NGALAMUN

NGALAMUN “DAY DREAMING”


            disusun oleh:

Nama : Raka Widhi Nugroho
Kelas : XI MIPA 4
No. Absen : 21SMA NEGERI 1 TENGARAN
TAHUN PELAJARAN 2015/2016

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjataken marang ngarsanipun Gusti Allah YME, ingkang sampun nglimpahaken tresna lan kasihipun,sehingga kita saged nyekapaken tugas damel karya ilmiah menika yaiku sawijining syarat damel nglengkapi tugas pelajaran Bahasa Jawa SMA Negeri 1 Tengaran. Mboten kesupen rasa matur suwun kula dhateng:
Bapak Fana Kirana Hidayat, selaku guru bahasa Jawa ingkang sampun maringi pengarahan kaliyan bimbingan mareng kita sedaya anggen kula damel panelitian menika.
Rencang- rencang ingkang sampun berpartisipasi ugi maringi pendapatipun saengga saget nglancaraken wedal damel panelitian menika.
Kata pengantar karya ilmiah ingkang judulipun  NGALAMUN  “DAY DREAMING” kanthi ngucap syukur ing ngarsaning Gusti Allah SWT, kula saged ngrampungaken tugas punika khanthi mboten wonten alangan setunggal menapa.
Kula nyuwun pangapunten anggene damel karya ilmiah kurang sampurna lan tasih kathah klentunipun ingkang mboten kula ngertosi. Kirane panelitian menika saget damel kita sadar ugi mangertosi kebudayaan wonten Indonesia menika maneka warna. Pangarepan kula mugi- mugi karya ilmiah menika wonten paedae kagem sedaya ingkang maos.DAFTAR ISI


Sajian Buku …………………………………………………1

Kata Pengantar …………………………………………………2

Daftar Isi …………………………………………………3

Bab 1  (pendahuluan) ………………………………………….4

Bab II  (teori) ………………………………………….6

Bab III (analisis) …………………………………………..8

Bab IV (simpulan) …………………………………………..10


Daftar Pustaka …………………………………………………11
BAB I
PENDAHULUAN


Latar belakang
Saben tiyang urip menika mboten  asing maleh kaliyan naminipun “melamun” utawi bahasa jawinipun “ngalamun”. Miturut Wikipedia “ngalamun” yaiku kahanan sedela pedhoting pemangggih  tiyang kaliyan lingkungan sekitare, wonten ing pundi kontak tiyang dados lamur ugi sebagian digantekaken dening kayalan visual, khususipun babagan perkawis-perkawis ingkang nyenengaken, pangarepan utawi kersa, ugi dialami kanthi kahanan tertutup.
Tiyang sepuh zaman riyen asring ngandani putra putrine kajengipun mboten asring ngalamun amergi klintu-klintu saged kesambit demit alias kesambit. Ngantos sakmenika, Pitedah ingkang sami taksih asring katur, kirangan maksute serius utawi namung  teguran kajengipun mboten kekathahen ngalamun.  Menapa leres pitedah menika ? apa buktine ? Nah , perkawis menika badhe kula rembug uga kula teliti lebet ing karya ilmiah menika.
Kathah sanget perkawis ingkang njentrehake bab menika, ananging hal menika dianggep sepele kaliyan masyarakat. Hal niki kang nyebabake penulis supados saged ngembangake perkawis menika kanthi bukti utawi fakta wonten masyarakat. Dening perkawis ngalamun menika kathah sanget sebab lan akibatipun, ngalamun menika ugi di barengaken kaliyan perubahan psikologi, tingkah laku lan sanesipun.
 Perkawis “Ngalamun” menika damel semangat penulis supados saget neliti lan mangertosi fakta ingkang leres wonten ing masyarakat. Panulis ugi nggunakake metode pengamatan lan referensi supados nggampangaken wedal panelitian.
Rumusan masalah
Menapa leres tiyang ingkang ngalamun menika saget kesambit alias kesambit ?
Menapa dampak positif lan negatif ngalamun menika ?
Kepriye caranipun supados kita saget ngendhani ngalamun ?


Tujuan penelitian
Supados saget bandingaken fakta utawi mitos perkawis ngalamun menika.
Supados saget mangertosi dampak dampak ngalamun .
Supados saget mangertosi kepriye carane ngendhani ngalamun.

BAB II
TEORI

A. NGALAMUN
Miturut Sigmund Freud,ngalamun yaiku  cara kangge ngendhani konflik ingkang lagi dialami. Fantasi ingkang tercipta pas ngalamun yaiku campuran kkapinginan ugi standar sosial masyarakat sekitar. Ngalamun ugi biasane diidentikake kaliyan pamanggih ingkang ngembara.Wonten kathah priyantun ingkang  aktivitas ngalamun saged kedadosan kaliyan lumangkung. Saben menit,jam,ugi dinten saged liwat namung kaliyan ngalamun. Kondisi kados menika kasebut maladaptive Daydreaming (MD).Maladaptive ingkang dimaksud yaiku  kondisi ngalamun lumangkung ngantos nggantikaken interaksi kaliyan jalma kaliyan lingkungan.
Konsep menika diperkenalaken Eli Somer Ph.D wonten taun 2002.  Ngendikane  Somer, pengalaman sedhih utawi trauma saged memicu kedadosanne MD. Lebet teorine ,Somer manggih responden ingkang nggunaaken lamunan dados upakara kagem ngendhani saking kondisi ingkang sulit. Ngalamun menika dumadi pas responden wonten lebet situasi ingkang kirang nyenangaken.
 Prof. Eric Klinger saking University of Central Lancashire ngendika walau namung berupa tujuan uga cita-cita angkah andhap,ngalamun saged dados alternative otak konjuk mikir babagan suatu solusi ingkang mbokmenawi kamawon nate kita pikirake sakdurunge." Kathah sanget  kita manggih solusi saking permasalahan ingkang kita adepi nalika saweg ngalamun. Amargi nalika kita ngalamun,pamanggih dados langkung rileks uga “keliling”  nuju laci-laci memori ingkang mboten kademek sakdurunge,"   ngendikane  prof. Klinger. Wonten ing University of central Lancashire membuktikake hal punika. Kinten kinten ing panggen nyambut damel ,ngalamun saged dados pendongkrak kreativitas konjuk pegawe luwih saged mecahaken permasalahan.
Ngalamun yaiku gadhah pamanggih ingkang ngembara uga kathah imajinasi. Ngendikane psikolog, sapratigan saking setunggal sepalih pamanggih jalma yaiku bagian saking lamunan,uga tiyang  ngalamun sekitar saben sangang dasa menit. Nanging,lamunan kasebat  mboten kuwawi langkung saking pirang pirang  menit. Psikolog ugi ngendika  menawi lamunan setunggal kedadosan ing masa kanak-kanak,nalika anak nembe sekitar 3 taun. Freakuensi pola lamunan niku saged  beda saking individu dhateng individu.
Aktivitas niki angsal mbiantu otak lebet ngrampungake satunggal permasalahan kompleks ingkang kedadosan lebet gesang priyantun ugi . Wonten riset ingkang dilakoni para ilmuwan saking University of  British Columbia (UBC),kuantitas uga kwalitas aktivitas otak nunjukake menawi tiyang ingkang saweg ngadepi masalah anteb uga rumit badhe gadhah saged langkung sae lebet ngrampungake permasalahan punika, ing pas tiyang menika ngalamunake masalahe  sejenak. " Ngalamun kathah dinilai dados padamelan ingkang mboten sae,sami kados kemalesan utawi kecerobohan. Nanging kasil telaah kula nunjukakke menawi otak badhe nyambut aktif ing pas tiyang kasebut ngalamun. ugi cenderung langkung aktif katimbang pas kita fokus nunaiaken padamelan rutin,"   ngendikane Kalina Christoff, pimpinan saking tim peneliti.


B. KESAMBIT

Kesambit lebet istilah medis  kasebut kaliyan Dissociative Trance Disorder (DTD). Wonten laporan Eastern Journal of Medicine,kesambit langkung kathah kedadosan teng nagari donya ketelu ugi nagari-nagari bagian wetan katimbang teng nagari bagian  kilen. Teng India tuladhane, ingkang kultur ugi budayane mirip Indonesia,kathah pisan ditemokake  priyantun-priyantun ingkang kesambit utawi kasebut kaliyan possesion syndrome utawi possesion hysterical. Angka kadadosanne yaiku sekitar 1 ngantos 4 persen saking populasi umum. Wonten ing Donya kedokteran,khususe psikiatri fenomena kesambit punika yaiku kondisi ingkang ditandai dening ewah-ewahan identitas pribadi. Kagem masyarakat awam,kesambit amergi dening masukane roh lelembut dhateng salira jalma,nanging wonten ing donya medis mboten ngenali istilah makhluk lembut,roh,lsp. Sedaya ingkang wonten teng donya medis,saged dijelasaken secara ilmu kedokteran. Kados bab kesambit menika,wonten  kadang  pakar psikiater,jalaran kesambit menika yaiku tekanan sosial ugi mental ingkang mlebet dhateng alam ngandap emut tiyang.

Tiyang ingkang kenging kesambit kasebut biasane pribadi-pribadi ingkang kirang matang. Biasane ugi,ingkang kenging kesambit yaiku putri ingkang taksih remaja. Punapa? Jiwa putri langkung labil ketimbang kakung. Ugi teng yuswa tersebut,kedadosan ewah-ewahan lebet jiwane. Kathah hal saged dados jalaranne. Antawis benten kondisi batih,kondisi sekolah,panggen nyambut,hubungan kekancan,sosial poltitik utawi bebah piwucal ingkang kathah tenan,mboten kagungan ruas-ruas piwucal,kondisi teng sekolah ugi dalem mawi kondisi psikis guru. Dereng maneh,tuntutan wonten ipun pelajar kedah nggapai prestasi sae,ugi taksih kathah meneh.Kagem ngantisipasi kedadosanne kesambit massal saktenane gampil ugi sederhana. Tembe kedadosan kesambit,tiyang  ingkang kenging kedah enggal diisolasi teng panggen tartamtu.

Prof.  Dadang ngendika yen kesambit diakibatake dening tekanan mental uga stres. Dados anggapan menawi kesambit angsal dipicu amargi kekathahen ngalamun dereng tentu leres. Nanging kekathahen ngalamun uga mbayangaken hal ingkang negatif  saged ndadosaken tiyang terkucil saking pergaulan.Meski  mboten nyebabakekesambit,kathah  sanget ngalamun angsal ujunge ing stres uga depresi. Menawi sampun ngaten ,pambenganne saged kuwawi langkung dangu ketimbang kesambit. Depresi saged dialami  tiyang dados kirang produktif. Menawi sampun akut ugi saged wonten kecenderungan sedani salira." Priyantun ingkang depresi pareng ngalamun ugi mboten kathah ngendika. Jalma yaiku makhluk sosial,mila manungsa kedah bersosialisasi. Intensitas komunikasi kaliyan batih ugi rencang-rencang kedah ditingkataken,"   ngendikane  prof. Dadang. Langkung lajeng maneh,prof Dadang njelasaken menawi kecenderungan ngalamun ugi kirang bersosialisasi rentan dialami putra-putra ugi remaja ingkang remen ameng teng donya maya. Dening amargi punika,prof. Dadang  ngendika kersanipun priyantun sepuh mboten ngumbar putra namung bergaul teng donya maya kemawon. Putra perlu teng njawi kagem ngasah kasagedan sosialisasinipun.
           


BAB III
ANALISIS

Wiwitipun saking perkawis kaping sepindah menika :
Menapa leres tiyang ingkang ngalamun menika saget kesurupan alias kesambit.
Kesambit diakibatakake dening tekanan mental uga stres. Dados anggapan menawi kesambit angsal dipicu amargi kekathahen ngalamun dereng tentu leres. Nanging kekathahen ngalamun uga mbayangaken hal ingkang negative  saged anggawe tiyang terkucil saking pergaulan. Ugi mboten nyebabake kesambit,kathah sanget ngalamun angsal ujunge ing stres uga depresi. Menawi sampun ngaten, pambenganne saged kuwawi langkung dangu ketimbang kesambit. Tiyang ingkang kenging kesambit tersebut biasane pribadi-pribadi ingkang kirang matang. Biasane ugi,ingkang kenging kesambit yaiku putri ingkang taksih remaja. Punapa? Jiwa putri langkung labil ketimbang kakung. Ugi teng yuswa kasebut ,kedadosan ewah-ewahan lebet jiwane. Kathah hal saged dados jalaranne. Antawis benten kondisi batih,kondisi sekolah,panggen nyambut,hubungan kekancan,sosial poltitik utawi bebah piwucal ingkang kathah tenan,mboten kagungan ruas-ruas piwucal,kondisi teng sekolah ugi dalem mawi kondisi psikis guru. Dereng meneh,tuntutan wonten pun pelajar kedah nggapai prestasi sae,ugi taksih kathah meneh.Kagem ngantisipasi kedadosanne kesambit massal sebenare gampil ugi sederhana. Tembe kedadosan kesambit,tiyang ingkang kenging kedah enggal diisolasi teng panggen tartamtu.
Menapa dampak positif lan negatif ngalamun menika

Dampak ingkang positif :
Ngalamun ingkang serempak  introspeksi.
Wangsul dhateng masa terlewat langkung lamunan maringi kita gambaran babagan menapa ingkang sampun kita alami ing jaman riyen . umpaminipun kita badhe eling kalepatan dangu uga hal ngisin isini benten ingkang badhe kita sesali. Kaliyan ngelingake  uga nyesali kita sami kamawon kaliyan memotivasi kita kajengipun langkung sigap uga langkung mikir-mikir konjuk mboten nunaiaken kalepatan punika malih.
b. Ngalamun maringi semangat.
Mbayangaken masa terlewat nang endi kita taksih dereng gadhah menapa-menapa uga sekarangtelah owah sedemikian kathah saking segi banda,padamelan,dll tamtu nyerahaken kita motivasi menawi kula kados mila kula saged dados kados. Dados kita saged ajeg njaga optimisme dhateng menapa ingkang saweg kita usahaken.
Ngalamun maringi ide.
Wonten ing pas kita tertekan utawi saweg nduweni masalah,pamanggih kita badhe blank. Kita dados jenuh,mboten saged mikir bebas,uga mboten leluasa medhalake ekspresi. Menawi ngalami hal kados punika,ngalamuna . Kaliyan ngalamun , kita badhe cucul bebah pamanggih kedah cepet utawi alon, dadosipun saking ingkang sadurunge tegang bertahap badhe dados langkung enteng uga segar malih.
 Dampak ingkang negatif:
a. Pamanggih kita dados kolot.
Mboten  dianjurake menawi kita kathah sanget  ngalamun. Amargi ,kita badhe rumaos kados gesang wonten ing kalih donya,donya sakmenika uga donya masa kalewat. Ngantos akhire kita badhe asring rumaos bingung piyambak kaliyan kawontenan kita. Menawi masa kalewat ingkang mboten mekaten wigati kita saben saben lamunake,tamtu kamawon punika mboten bijaksana konjuk panjenengan. Donya berkembang  sedemikian enggal uga namung ngetekake wanci efektif menawi kita ningali terus dhateng wingking apa maneh konjuk hal-hal ingkang mboten saged dibuah maneh.
b. Pamanggih dados picik,
Punika menawi hal ingkang dilamunne yaiku hal-hal reged uga anggawe kawatir. Mboten wonten  pamanggih positif , ingkang enten namung punika-punika kamawon ing lebet pamanggih uga mboten uwis uwis . Menawi niki dibiasaaken mila piyambakipun badhe dados tiyang ingkang nduweni kepribadian ingkang mboten kangge amargi mboten wonten sumbangsih ingkang sae konjuk piyambake,menapa  maneh damel tiyang sanesipun.
Kepriye caranipun supados kita saget ngendhani ngalamun
Olahraga
Olahraga ugi angsal mbiantu seseorang konjuk mboten kedah ngalamun. Olah raga salebetipun 30 menit angsal ncegah telomere,setara kaliyan 10 taun umur.

Ngatur  napas
Ngatur  napas saben saben menit,aktivitas kasebut angsal ngantisipasi ngalamun Panjenengan. Ambegan ingkang teratur saged kasebut meditasi singkat. Meditasi angsal ngendhani stress.

Isi wanci luang panjenengan
Menawi panjenengan kagungan kathah wanci ingkang mboten kangge, kedah dimanfaatke kagem kegiatan ingkang positif.  Tuladhane olahraga,maos,blogging ugi nunaiaken kegiatan ingkang panjenengan tresnani. Amargi wonten dasare ngalamun yaiku kegiatan tiyang kangge mlajeng saking kenyataan mawi permasalahan lebet gesang.

Realisasike lamunane panjenengan
Ngalamun kedah dialami dening priyantun-priyantun ingkang pepinginane dereng terpenuhi. tuladhane panjenengan karep sanget dados sukses,mila diwiwiti kaliyan hal ingkang alit. Menawi panjenengan karep dados pemain basket mila nggih mang lakoni ugi menawi panjenengan karep berprestasi teng kelas pendahuluan gegulang. Kaliyan terealisasinya lamunan panjenengan, panjenengan langkung bungah ugi saged ngilangi kebiasaan ngalamun.

Ampun jarke panjenengan dhewean
Ngalamun asring kedadosan menawi panjenengan nembe piyambak ugi waleh.  kumpulan kaliyan rencang utawi batih panjenengan,ugi ngendikaa  mbahas  topik ingkang panjenengan senengi, hal menika saged mbiyantu panjenengan ngilangake kebiasaan ngalamun panjenengan.

Yakinke ati  panjenengan
Menawi panjenengan pareng ngilanngake sedaya kebiaasaan niki, upados ingkang dilakoni mbutuhaken keyakinan,mekaten ugi kaliyan upados kendel ngkhayal. Panjenengan kedah pitados menawi panjenengan pareng fokus ugi nglilangake kebiasaan menika.
BAB IV
SIMPULAN

Saking tiga perkawis menika kita sedaya saget ndamel kesimpulan yaiku punapa leres yen ngalamun menika saged ngakibatke kesambit .Biasanipun tiyang ingkang kesambit Kesambit diakibataken dening tekanan mental uga stres. Dados anggapan menawi kesambit angsal dipicu amargi kekathahen ngalamun dereng tentu leres.
Tiyang ingkang kenging kesambit kasebut biasane pribadi-pribadi ingkang kirang matang. Biasane ugi,ingkang kenging kesambit yaiku putri ingkang taksih remaja. Punapa? Jiwa putri langkung labil ketimbang kakung. Ugi teng yuswa tersebut,kedadosan ewah-ewahan lebet jiwane. Kathah hal saged dados jalaranne. Antawis benten kondisi batih,kondisi sekolah,panggen nyambut,hubungan kekancan,sosial  politik utawi beban piwucal ingkang kathah sanget ,mboten kagungan ruas-ruas piwucal,kondisi teng sekolah ugi dalem mawi kondisi psikis guru. Dereng maneh,tuntutan wonten pun pelajar kedah nggapai prestasi sae,ugi taksih kathah sanget.
Wonten ugi dampak positif saking ngalamun yaiku ningkatake kreatifitas ugi pareng ugi maringi ide-ide. Kathah panyerat ,ilmuwan ,pelukis ugi seniman ngembangaken ide enggal pas ngalamun. Ngalamun saged maringi  motivasi uga inspirasi dhateng pelamun kagem nggapai tujuan gesangipun . Ngalamun badhe maringi dampak positif menawi panjenengan saged ngontrolne kaliyan sae.
Intine nalikaning kita badhe miwiti sedaya samubarang ugi kita donga kaliyan Gusti ingkang maha Agung supados saget diparingi keselametan saking hal hal ingkang negative kayata kesambit menika lan ugi tasih kathah liyane.

DAFTAR PUSTAKASumber artikel :
http://www.asliindonesia.net/2015/06/manfaat-melamun-untuk-kesehatan-otak.html
http://smubr.com/lifestyle/manfaat-melamun-yang-belum-kalian-ketahui.html
http://doktersehat.com/waspadalah-melamun-gejala-awal-maladaptive-daydreaming/
http://selasar21.blogspot.in/2011/04/manfaat-dan-bahaya-melamun.html

1 Response to "KARYA ILMIAH JAWA : NGALAMUN"

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel