HIPNOTIS & GENDAM - KARYA ILMIAH JAWABAB I
PENDAHULUAN


A.    Latar Kawuri
Ing donyo iki akeh ilmu-ilmu sing ngandung unsur “ghaib”. Ora kabeh wong bisa nduweni ilmu kasebut amerga ilmu kasebut nduweni syarat kang ora gampang lan okeh. Durung mengko efek sampinge sing marai ora betah lan iso dadekake hal sing ora kaduga.
Salah sawijining ilmu sing ngandung unsur “ghaib” yaiku hipnotis. Hipnotis iku salah sawijining ilmu kang nduwe manfaat kanggo kauripan. Wong sing nguasan ilmu hipnotis bisa nggunakake ngelmune kanggo awake dewe utawa nulung wong liya.
                     Liane hipnotis yaiku gendam. Gendam lan hipnotis miturut sebagian masyarakat iku padha. Ninga gendam lan hipnotis iku ora akeh bedane. Ninga sakbenere gendam karo hipnotis iku beda. Gendam iku salah sawijing ngilmu kejawen. Ilmu iki iso dikanggokake nganggo syarat kudu tirakat. Ilmu iki nak dikanggokake kang ora becik biasane dinggo para maling. Nanging sejatine kabeh ngilmu kuwi apik, gumantung wong kang nduweni ngilmu migunakake kanggo kebecikan utawa dianggo tumindak kang ora becik.
Amerga hal kasebut, kita kudu ngati-ati supaya kita ora dadi korban kejahatan hipnotis utawa gendam. Mula sinau ilmu hipnotis utawa gendam kuwi perlu ora ketung namung cara ncegah supaya ora kena hipnotis lan gendam, kayata ojo ngasi pikiran kosong lan liyane. Mungkin ora bisa langsung kanggo nanging liya dina ilmu iku bisa migunani yen diperlokake.
Karya ilmiah iki bakal njlentrehake opoto manfaate hipnotis karo gendam lan kepriye cara ngantisipasi kejahatan kanthi cara hipnotis utawa gendam.
B.     Rumusan perkara
Kanthi latar kawuri kasebat,kasusun rumusan perkara yaiku :
a.       Apa manfaate hipnotis lan gendam ?
b.      Kepriye cara kerjane hipnotis lan gendam ?
c.       Kepriye carane ngantisipasi kejahatan kanthi cara hipnotis lan gendam ?


C.     Tujuan Penelitian
Karya ilmiah punika kasusun anggadahi tujuan kayata :
a.       Njlentrehake manfaate hipnotis lan gendam
b.      Njlentrehake cara kerjane hipnotis lan gendam
c.       Njlentrehake cara ngantisipasi kejahatan nganti cara hipnotis lan gendam
BAB II
TEORIA.    Hipnotis
      Hipnotis kajupuk saka kata “hypnos”yaiku jeneng dewa turu miturut panemune wong Yunani kuno. Hipnisis yaiku ilmune, hipnotis kui pelakune, nak hipnoterapi yaiku terapine. Nanging perlu dimangerteni yen kondisi hipnotis iku beda karo kondisi turu. Wong sing lagi turu ora sadar lan ora bisa ngrungokake suara ing sakiwa tengen. Nanging  ing kondisi hipnotis, arepo ragane turu nanging iseh bisa ngrungokake kanthi jelas lan bisa ngrespon informasi kang ditampa. Ing ngisor iki definisi hipnotis kang kabeber dening tokoh-tokoh ing bidange :
a.       Hipnotis yaiku salah sawijining kondisi kang persis turu kang bisa disengaja kalakokake menyang salah sawijining wong, nanging wong kang dihipnotis bisa njawab pitakon kang diparingake, lan luwih gampang nampa sugesti.
b.      Hipnotis yaiku praktek mensugesti wong liya supaya nglakoni apa kang dipengenanke dening penghipnotis.
c.       Hipnotis yaiku seni njelajah alam bawah sadar.
Kabeh definisi hipnotis ing duwur bener, amerga ngandakake salah siji utawa piro-piro gejala saka kondisi hipnotis. Nanging apa kang kabeber  ing duwur durung bisa nggambarake ciri khas hipnotis kang mbedakake hipnotis karo kondisi mental liyane. Sebab iku,para pakar hipnotis kang kakumpul ing U.S. Department of Education, Human Services Division, nggawe definisi “hypnosis is the by-pass of the critical factor of the conscious mind followed by the establishment of acceptable selective thinking “ utawa “hipnotis yaiku proses nembus faktor kritis pikiran sadar kang ditutake nganggo ditampane pemikiran utawa sugesti tartamtu.”
d.      Hipnotis yaiku salah sawijining kondisi pikiran kang kapusat saengga tingkat sugestibilitas (daya nampa saran) dadi duwur banget.B.     Gendam
Gendam  yaiku salah sawijining ilmu gaib kang bisa mempengaruhi alam bawah sadar manungsa migunakake kekuatan energi batin/spiritual utawa kekuatan metafisika salah sawijining wong. Sahingga wong kang kena ilmu gendam kaya kena sihir lan wong kang kena ilmu gendam gelem nglakoni apa wae kang dikarepake wong kang duweni ilmu gendam kasebut.
Ilmu gendam iku asale saka warisan budaya leluhur jawa kang wiwitane kagunakake kanggo pengobatan utawa kanggo mempengaruhi wong supaya gelem ngllakoni kabecikan. Nanging ing jaman saiki ilmu kasebut mayoritase disalahgunakake kanggo kejahatan kang sifate ngrugiakake wong kang kena ilmu kasebut.
C.     Bedane hipnotis lan gendam
Bedane hipnotis lan gendam yaiku :
1. Hipnotis ora duwenikekatan kang sifate meksa. Menawa wong kang pengen dihipnotis nolak, penghipnotis ora bisa hipnotis wong kasebut. Beda karo gendam kang bisa meksa kobane ora sada amerga gendam migunakake kekuatan gaib.

2. Sinau hipnotis ora ono ritual sing nduweni unsur mistik. Nanging ilmu gendam dientukake saka ritual kayata pasa,maca mantra lan sak piturute.

3. Ilmu hipnotis kaarahake kanggo kabecikan. Nanging ilmu gendam entan kagunakake kanggo kejahatan.

4. Ilmu hipnotis kagunakake dening wong saka profesi apa wae kayata psikolog , dokter (kesehatan), parenting (ndidik anak), hypnobirthing (lairan tanpa lara) lan sakpiturute. Nanging ilmu gendam namung fokus nggawe wong supaya ora sadar.
            Nanging saktenane ora ono ilmu kang ora apik, mung piye cara migunakake ngelmu kasebut kanthi cara kang bener apa salah. Menawa ilmu kasebut kagunakake kanggo cara kang bener mesthine manfaat kanggo manungsa, nanging menawa salah migunakake ilmu kasebut mesti bisa dadi bencana kanggo manungsa.


   BAB III
ANALISIS

A.    Manfaat hipnotis lan gendam
·         Hipnotis
Manfaat hipnotis salah sijine bisa mbantu :
1.      Ngilangake kebiasaan kang ora becik.
2.      Motivasi kanggo sinau.
3.      Minder lan kurang percaya diri
4.      Nglairake normal tanpa rasa lara.
5.      Nglalekake pengalaman kang ora disenengi.
6.      Ngilangake pikiran kang negatif.
7.      Ngilangake wedi kanggo pasien kang meh dibedah.
8.      Mbongkar memori kang wis kalalekake.
9.      Ngobati psikosomatis yaiku penyakit fisik kang kasebabake perasaan.
10.  Lan akeh maneh penyakit kang bisa diobati yen hubungane karo pikiran/alam bawah sadar.

·         Gendam
1.      Pengen disenengi wong akeh.
2.      Hubungan katresnan kang ora apik.
3.      Keluarga kang ora harmonis.
4.      Angel entuk jodho.
5.      Pengen tampil berwibawa.
6.      Diselingkuhi dening pasangan.

B.     Cara kerjane hipnotis lan gendam
·         Hipnotis
Cara kerjane hipnotis yaiku penghipnotis mlebu ing pikirane wong kang dihipnotis kanti cara langsung utawa ora langsung, maksute kanti cara langsung penghipnotis ngleboni pikirane wong kang dihipnotis kanti cara ngleboni sugesti lan wong kang dikei sugesti sadar yen wong iku lagi disugesti. Kanti cara orang langsung maksute penghipnotis ngleboni pikiran wong kang arep dihipnotis kanti cara ngleboni pikirane wong iku mau sugesti nanging kanti cara kang alus banget supaya wong kang dihipnotis iku mau ora sadar yen wong kasebut lagi ameh dihipnotis. Sawuse kui wong kang wis dileboni sugesti mau dadi subyek hipnotis kang nglakoni apa wae kang disugestikake dening penghipnotis. Nanging yen wong kang arep dihipnotis iku mau nolak dileboni sugesti proses hipnotis bisa diarani gagal lan hipnotis ora bisa dilakokake.
Dadi inti saka kegiatan hipnotis yaiku proses ngleboni pikirane subyek kang dihipnotis kanti cara ngei sugesti-sugesti supaya subyek manut karo apa kang dipengenake penghipnotis.


·         Gendam
Cara kerjane gendam yaiku penggendam nyalurake tenaga dalame menyang subyek gendam kanti tujuan ngendalikake pikiran subyek supaya gelem nglakoni apa kang dikarepke penggendam. Ilmu iki merlokake latihan kang ora gampang lan suwe, latihan kang dilakoni ora gampang. Wong kang duweni ilmu iki biasane wis ngalami sing jenenge tirakat, yaiku kegiatan kang dilakoni supaya nambah tentreming jiwa lan pikiran sahingga nambah ilmu wong kang nglakoni tirakat pas masa kuwi. Ora sitik wong kang nggunakake ilmu iki kang migunakake makhluk saka bangsa lelembut. Ing kene makhluk kasebut nduweni peran mbantu wong kang duwe ilmu iki supaya luwih gampang anggone mpraktekake ilmu iki.
Dadi intine ilmu iki beda karo ilmu hipnotis kang kudu nduweni persetujuan subyek supaya pikirane bisa dileboni lan dikendalikake. Ilmu iki ora perlu persetujuan saka subyek amerga penggendam nyalurake tenagane lan dibantu makhluk saka bangsa lelembut supaya bisa langsung mlebu ing pikirane subyek lan kanti leluasa ngendalikake pikiran subyek.C.     Cara ngantisipasi kejahatan hipnotis lan gendam
Ø  Hipnotis
1.      Wenehi sugesti marang awake dewe yen awake dewe ora bakal kena hipnotis.
2.      Ojo nganti pikiran kosong sangsaya ing keadaan rame.
3.      Waspada marang shock induction ( sugesti kang dilebokake menyang pikirane dewe )
4.      Langsung lunga ing papan kang aman lan rame nalika teka-teka ngantuk.
5.      Ngejak kanca utawa keluarga nalika lunga ing panggonan kang rame.
Ø  Gendam
1.      Ojo ngalamun ing papan panggonan kang akeh wong.
2.      Waspada menawa ujug-ujug ngantuk kang ora wajar,ana kemungkinan wong kang nduweni maksud negatif.
3.      Ojo panik yen ujug-ujug ana wong kang ora dikenal ngerumuni kanggo alesan kang ora jelas.
4.      Ojo panik yen ana wong kang ujug-ujug nepuk bahu, usahaake supaya pikiran lan panca indra tetep aktif. Ojo fokus karo omongane wong kasebut lan cepet-cepet ngadoh.
5.      Menawa ana kedadeyan kang ora dikarepake, cepet-cepet sibukake pikiran kayata ndonga.
BAB IV
                SIMPULAN

a.       Kesimpulan
Dadi saktenane hipnotis lan gendam iku perkara kang ameh pada nanging asline nduweni unsur kang beda. Dasar sing paling marakake hipnotis lan gendam beda yaiku cara kerjane. Hipnotis iku kudu duweni persetujuan saka subyek kang dihipnotis supaya subyek bisa kena hipnotis, persetujuan ing kene maksute yaiku subyek kudu nampa apa kang disugestikake dening penghipnotis supaya subyek bisa mlebu ing keadaan hipnotis. Beda karo gendam kang ora merlukake persetujuan saka subyek, maksute yaiku subyek ora kuasa nolak nalika penggendam lagi nyalurake ilmune, subyek namung bisa nglawan ilmu kasebut nganggo ngelmune dewe, masalahe ora kabeh wong bisa ilmu kang nangkal gendam.
Ilmu hipnotis lan gendam iku nduweni manfaat kang ameh pada yaiku ngendalikake pikiran subyek supaya manut marang wong kang nghipnotis utawa nggendam. Kalorone nduweni manfaat kang positif nanging uga nduweni manfaat kang negatif. Manfaat kang positif salah sawijine yaiku ngendalikake pikiran wong kang lagi dibedah supaya ora ngrasakake loro. Nanging manfaat kang negatif ya akeh salah sijine yaiku kanggo ilmu pelet.
Cara ngindari kejahatan hipnotis lan gendam iku sejatine ameh pada yaiku sing paling utama aja ngelamun utawa kosong pikirane, ndonga marang pangeran supaya diparingi keslametan, lan ngajak kanca utawa keluarga yen meh lelungan. Luwih apik meneh kita sinau ilmu kang bisa nangkal ilmu kasebut supaya luwih aman, nanging yen ora ora bisa nglakoni hal kasebut ora papa. Sing luwih penting yaiku kita kudu waspada ing papan ngendi wae supaya ora kena kejahatan kang moduse nganggo hipnotis utawa gendam.
Intine kabeh ilmu iku apik mung piye cara migunakake ngelmu kasebut kanthi cara kang bener apa salah. Menawa ilmu kasebut kagunakake kanggo cara kang bener mesthine manfaat kanggo manungsa, nanging menawa salah migunakake ilmu kasebut mesti bisa dadi bencana kanggo manungsa. Ilmu kang kagunakake kanthi cara kang bener bakal aweh ganjaran marang wong kang sing migunakake ilmu kasebut sewalike ilmu kang kagunakake kanthi cara kang ora bener bakal nuwuhake bab kang ora apik kanggo panganggone.

b.      Saran
Kanggo wong kang nduweni ilmu hipnotis utawa gendam luwih becik migunakake ilmune kanggo kabecikan supaya bisa manfaati  kanggo manungsa. Aja nganti ilmu kasebut kasalahgunakake amerga bisa anggawe bencana marang wong liya utawa awake dewe. Hukum karama iku ana yen awakke dewe migunakake ilmu kasebut kanti cara kang ora wicaksana mesthi bakal ana sing mbales.
Kanggo pamaos supaya bisa njupuk manfaat saka tulisan kang wus kawaca. Luwih waspada marang kejahatan kang migunakake modus hipnotis utawa gendam amerga bab iku emang bener anane lan bisa ngenani awake dewe nalika awake dewe lengah.
Intine nalikaning kita badhe miwiti sedaya samubarang ugi kita donga kaliyan Gusti ingkang maha Agung supados saget diparingi keselametan saking hal hal ingkang negative kayata kehipnotis menika lan ugi tasih kathah liyane.
Daftar pustaka


Hipnotisme oleh : Tejabuwana (file).
Mengenal Hipnotis Modern oleh Indra Majid (file).

0 Response to "HIPNOTIS & GENDAM - KARYA ILMIAH JAWA "

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel