TINDIEN “SLEEP PARALYSIS” - KARYA ILMIAH BAHASA JAWATINDIEN “SLEEP PARALYSIS”Disusun oleh:
Nama              : Nuzulul Laely Febriyanti
Kelas               : XI Mipa 3
No. Absen       : 21KARYA ILMIAH BAHASA JAWA
SMA NEGERI 1 TENGARAN TAHUN PELAJARAN 2015/2016

KATA PENGANTAR

          Puji syukur kita panjataken marang ngarsanipun Gusti Allah YME, ingkang sampun nglimpahaken tresna lan kasihipun,sehingga kita saged nyekapaken tugas damel karya ilmiah menika yaiku sawijining syarat damel nglengkapi tugas pelajaran Bahasa Jawa SMA Negeri 1 Tengaran. Mboten kesupen rasa matur suwun kula dhateng:
1.     Bapak Fana Kirana Hidayat, selaku guru bahasa Jawa ingkang sampun maringi pengarahan kaliyan bimbingan mareng kita sedaya anggen kula damel panelitian menika.
2.     Rencang- rencang ingkang sampun berpartisipasi ugi maringi pendapatipun saengga saget nglancaraken wedal damel panelitian menika.
Kata pengantar karya ilmiah ingkang judulipun TINDIEN “SLEEP PARALYSIS” kanthi ngucap syukur ing ngarsaning Gusti Allah SWT, kula saged ngrampungaken tugas punika khanthi mboten wonten alangan setunggal menapa.
Kula nyuwun pangapunten anggene damel karya ilmiah kurang sampurna lan tasih kathah klentunipun ingkang mboten kula ngertosi. Kirane panelitian menika saget damel kita sadar ugi mangertosi kebudayaan wonten Indonesia menika maneka warna. Pangarepan kula mugi- mugi karya ilmiah menika wonten paedae kagem sedaya ingkang maos.


DAFTAR ISI


Sajian Buku           …………………………………………………1                 

Kata Pengantar     …………………………………………………2                             

Daftar Isi               …………………………………………………3     

Bab 1  (pendahuluan)        ………………………………………….4

Bab II  (teori)                    ………………………………………….6    

Bab III (analisis)               …………………………………………..8

Bab IV (simpulan)                        …………………………………………..10


Daftar Pustaka      …………………………………………………11


BAB I
PENDAHULUAN

    
1.     Latar belakang
Saben tiyang urip menika mboten  asing maleh kaliyan naminipun “mimpi” utawi bahasa jawinipun “ngimpi”. Ananipun  pangertian mimpi ugi wonten kaleh, ingkang sepindah “mimpi” yaiku kepinginan, cita- cita, kekarepan, utawi khayalan inkang dipun arep- arep ing masa depan. Ingkang kaping kaleh “mimpi” yaiku gambaran perilaku utawi perkara ingkang kekadosan wedalipun tiyang sare. Miturut Wikipedia “mimpi” yaiku pengalaman ngandap sadar ingkang nglibataken paningalan, pangrasa, pikiran, utawi indra sanesipun anggenipun sare, ingkang utama sare kawiwitan kedepe mripat ingkang cepet (rapid eye movement/REM sleep).
Wonten ing masyarakat khususipun tiyang jawi menika mimpi biasane dikaetaken kaliyan perkawis ingkang mistis, sebabipun wonten ing masyarakat kathah kekirangan anggenipun  fakta mimpi menika. Perkara mitos niki berbudaya lan turun menurun saking generasi tumrap  generasi.perkawis mistis punika biasane kasebut irep irep utawi “tindien” utawi ketindian roh alus.
Kathah sanget perkawis ingkang njentrehake bab menika, ananging hal menika dianggep sepele kaliyan masyarakat. Hal niki kang nyebabake penulis supados sanget ngembangake perkawis menika kanthi bukti utawi fakta wonten masyarakat. Dening perkawis tindien menika kathah sanget sebab lan akibatipun, tindien menika ugi di barengaken kaliyan perubahan psikologi, tingkah laku lan sanesipun.
 Perkawis “tindien” menika damel semangat penulis supados saget neliti lan mangertosi fakta ingkang leres wonten ing masyarakat. Panulis ugi nggunakake metode pengamatan lan referensi supados nggampangaken wedal panelitian.

2.     Rumusan masalah
a.       Sinten mawon ingkang saget ngalami tindien?
b.      Jelasaken menapa tiyang sare ngantos ngimpi menawi mboten ditangeake saget kebablasen. Menawi mitos fakta wonten lapangan utawi masyarakat mpripun?
c.       Jelasaken  fakta tiyang sare menawi keseso ditangeake saget ndamel tiyang benten sifatipun ?, menawi mitos  fakta wonten masyarakat mripun?
d.      Kepriye caranipun supados kita saget ngindari tindien?

3.     Tujuan penelitian
·         Supados saget bandingaken fakta utawi mitos perkawis tindien menika.
·         Supados saget mangertosi kepriye tanggapan masyarakat bab tindien menika.
·         Supados saget buktiaken fakta ingkang leres wonten ing masyarakat.
BAB II
TEORI

     Miturut Survey Gallup 1992, saben tiang dewasa ngalami tindien, paling mboten kalih tahun sepindah. Dadose fenomena niki mboten perkawis ingkang asing malih. Usaha penelitian menika sampun kelangsungan wiwitan tahun 1950an,ananging saget diteliti ingkang sakbenere ugi di pahami kaliyan paneliti nembe mangerti wonten hubungane kaliyan REM (Rapit Eye Movement) kaliyan ngimpi.
      Nalika tilem, kita nglebeti pinten- pinten tahapan. Sakjatosipun wonten kathah, nanging kita uga saget mangertosi kalih tahapan mawon, wolung dasa kawiwitan,kita mlebet ingkang naminipun Non Rem, ugi sak lanjutipun sedasa REM. Siklus sangangdasa menit punika terus-menerus sekitar tiga ngantos enem wedal sawengi. Saklaminipun NonRem, tubuhipun tiyang ngasilake pinten- pinten gerakan minor ugi paningalan tiyang menika  ngasilake gerak alit.
      Nalika mlebet wonten  kondisi REM, detak jantung ugi sansaya enggal, hembusan nafas menika sansaya enggal lan cekak ugi gerak paningal sansaya enggal. Wonten kondisi menikatiyang saget tercipta kanthi jelas ugi kita saget mangertosi perkawis- perkawis wonten ngimpi menika.
      Dr.Max Hirshkowitz ngendikan tindien saget tercipta wedal otak ngalami kondisi transisi antaraning tilem kaliyan ngimpi ingkang kasebut REM lan kondisi sadar.
      Wedalipun REM  dreaming sleep, otak kita nyirnakaken fungsi gerak sebagiane otot saengga kita mboten saget gerak. Utawi klentunipun lumpuh sakwetara.Fenomena niki kasebut REM Atonia.
      “kadang, otak kita mboten ngakhiri ngimpi utawi lumpuh kita ugi kasampurnan rikala tangi. Niki saget njelasaken menapa tubuhipun tiyang saget  kaku.”
      Dr.Max Hirshkowitz nyimpulaken menawi efek niki ugi kalangsungan wedal rata- rata pirang detik wedal paling lami setunggal menit.Ugi menawi tiyang ngrasakaken perkawis menika, wedal langkung sanget.
      Miturut Florence Cardinal, ngendikan menawikhayalan menika nyertai tindien. Rikala punika kadang firasatipun wonten mahluk ingkang wonten ing sekitaring raga kita uga ngantos keweden.
      Penelitian nunjukaken ananipun kondisi tertentu wonten kemungkinan ngalami tindien saget luwih dhuwur kangge tiyang ingkang ngalami kondisi menika. Biasanipun yaiku wedalipun ingkang kasangkutan tilem posisinipun mlumah.Sakbanjure, fenomena niki luwih sering kadadean kalih tiyang ingkang ngalami kekeselen nemen utawi ingkang mboten normalipun wedal tilem.Lan luar baisane tiyang ingkang keseringen ngunjuk obat penenang saget ngalami keseringen perkawis menika.
      Mituruthttp://www.andyfebrian.comjelasaken panelitian sanesipun mbuktiaken manawi tindien ugi saget beresiko kematian amargi tiyang menika ngalami gagal napas (apnea) amargi obesitas, bentuk anatomi mustaka, amandel ugi posisi tilem. Tindien ingkang resikonipun kematian jarang kadadean.
      Panelitian saklanjutipun nunjukaken menawi tiyang ingkang keseringen tindien yaiku ing tiyang ingkang gadah kebiasaan tilem mboten teratur, gampang ngalami perkawis psikologis.
      Menawi perkawis tindian menika kadadean katerusan, uga ngefekake perkawis negatif.Akibatipun fisik menika saget lemahing kinerja otak.Gangguan menika saget dicegah kalian normalipun posisi tilem, yaiku enem ngantos wolu jam sedinten.
      Buku Bekerja dengan Hati Nurani pengarang Akh. Muwafik Saleh, 2011 nulisaken menawi tindien menika saget ndamel dampak ingkang mboten leres. Biasanipun tiyang ingkang ngalami perkawis menika saget ngalami ingkang naminipun masalah psikologis contohipun gugup, lesu, sedih, gampang emosi utawi jengkel amargi tanpa kita sedaya mangertosi hal punika meksakaken otak kita supaya saget  nampi rangsangan- rangsangan syaraf padahal fikiran kita wonten alam ngandap sadar. Hal punika ingkang kadang- kadang saget ndamel masalah psikologis akibate bedaning suasana ati lan pikiran kita.
            Wonten cara supados nalikaning kita tilem saget ngehindari ingkang naminipun tindien, inggih menika :
1.      Ngerteni posisi nalika kita tilem ingkang dianjurke.
2.      Tilem ingkang cukup ugi teratur.
3.      Olah raga kang teratur.
4.      Donga kaliyan Allah Swt nalikaning badhe tilem.
Utawi saget dirangkumaken yaiku pola hidup sehat. Ananging ingkang kudu diperhatekaken inggih menika nalikaning ngalami kadadean menika kita mboten sah wedi amargi urip lan patinipun tiyang wonten ingkang ngatur. Ananging sak becike kita sedaya sami kathah- kathah donga kaliyan Allah Swt supados diparingi keslametan ugi menawi kedadean perkawis menika supados sekedap mawon.BAB III
ANALISIS


     Wiwitipun saking perkawis kaping sepindah menika miturut saking pengamatan, sinten mawon saget ngalami ingkang naminipun tindien.Biasanipun tiyang ingkang tindien wedalipun tilem posisinipun mlumah.Amargi tindien menika sami mawon kaliyan tilem inkang bedakaken kaliyan tilem menika keadaan alam ngandap sadaripun. Tiyang dewasa menika saget ngalami hal menika lan akibatipun kadang saget mriang awak ugi gerah lan sak sanesipun. Bisane disebabaken kaliyan stres ringan lan saget kegawa- gawa ngantos tilem menika.
Perkawis kaping kalih mitos tiyang sare ngantos ngimpi menawi mboten ditangeake saget kebablasen niku fakta, buktinipun saking penelitian menika tiyang saget kebablasen amargi tiyang menika ngalami gagal napas (apnea) amargi obesitas, bentuk anatomi mustaka, amandel ugi posisi tilem. Tindien ingkang resikonipun kematian jarang kadadean. Uga menawi tiyang sare punika otak tiyang wonten ing keadaan ngandap sadar, menawi tiyang sare ngantos ngimpi mboten ditangeake tiyang menika mboten saget balik wonten fikiran alam sadar. Menawi fakta wonten lapangan utawi masyarakat, contohipun sampel siswa sekolah :
X Pitu saking sedoso siswa ngendikan menawi wedal tilem menika ngrasakake awake ketindian utawi mboten saget sadar wedal ngimpi punika. Sak banjure saget ditangekake siswa menika ngrasakake susah micara, jengkel lan gampang emosi. Menawi tiga siswa sanese beranggapan menawi sakbanjure tindien mboten ngrasakake menapa-menapa.
Faktanipun tiyang wedal tindien menika yaiku :
a.       fikiranipun wonten ing alam bawah sadar, dados tiyang saget ngelukis perkawis- perkawis ingkang fana, utawi perkawis- perkawis ingkang dados kekarepan.
b.      Miturut ilmu medis, kahanan menawi tiyang badhe tilem utawi tangi tilem ngasakake sesak napas kayata dicekik, dada sesek, badanipun mboten saget gerak, lan mboten saget micara keras yaiku (sleep paralysis) utawi tilem lumpuh amargi tubuhipun mboten saget gerak lan ngasakaken lumpuh. Rata- rata tiyang pernah ngalami perkawis menika.
Menawi presepsi wonten masyarakat wonten hal hal mistis inkang di kaetaken kalian perkawis (tindien) wonten ing negara- negara, tuladhane :
N Tiyang wedal tindien menika gampang  kelebetan mahluk halus (Indonesia).
N Wonten budaya Afro-Amerika, tindien menika kasebut the devil riding your back  utawi lelembut ingkang nunggangi pundake tiyang.
N Wonten budaya China kasebut gui ya shen utawi tindien lelembut ingkang nekan ragahipun tiyang.
NWonten ing budaya Meksiko, tindien menika kasebut subiol el muerto,ingkang diyakini kaliyan kadadeyan wonten arwah tiyang sedo ingkang nekan tubuhipun tiyang.
Ananging saking akehing hal- hal mistis ingkang dikaetaken kaliyan tindien, tindien sakbenere fenomena gejala ilmiah ingkang wajar ugi saget kadadeyan lan digolongaken  kaliyan salah setunggal golongannipun gangguan tilem.
Ingkang kaping tiga yaiku mitos utawi fakta tiyang sare menawi keseso ditangeake saget ndamel tiyang benten sifatipun ?, menawi mitos  fakta wonten masyarakat mripun?.  Perkawis niki kalebeting fakta amargi memang bener menawi tiyang sare menawi keseso ditangeake saget ndamel tiyang benten sifatipun niki sampun di buktekaken kaliyan panulis menika bilih perkawis menika saget ndamel masalah psikologis contohipun gugup, lesu, sedih, gampang emosi utawi jengkel amargi tanpa kita sedaya mangertosi hal punika meksakaken otak kita supaya saget  nampi rangsangan- rangsangan syaraf padahal fikiran kita wonten alam ngandap sadar. Hal punika ingkang kadang- kadang saget ndamel masalah psikologis akibate bedaning suasana ati lan pikiran kita.
Perkawis ingkang kaping sekawan yaiku kepriye caranipun supados kita saget ngindari tindien?, cara supados nalikaning kita tilem saget ngehindari ingkang naminipun tindien, inggih menika :
a.       Ngerteni posisi nalika kita tilem ingkang dianjurke.
b.      Tilem ingkang cukup ugi teratur.
c.       Olah raga kang teratur.
d.      Donga kaliyan Allah Swt supados diparingi keslametan, nalikaning wiwitan tilem.BAB IV
SIMPULAN

Saking sekawan perkawis menika kita sedaya saget ndamel kesimpulan yaiku sinten mawon saget ngalami ingkang naminipun tindien.Biasanipun tiyang ingkang tindien wedalipun tilem posisinipun mlumah. Amargi tindien menika sami mawon kaliyan tilem inkang bedakaken kaliyan tilem menika keadaan alam ngandap sadaripun. Tiyang dewasa menika saget ngalami hal menika lan akibatipun kadang saget mriang awak ugi gerah lan sak sanesipun.
Tiyang ingkang tindien utawi wedal tilem  keseso ditangekake saget ndamel masalah psikologis khususipun perubahan suasana ati lan pikiran ingkang sadet ndamel tiyang menika benten saking sikapipun sakderengnge.
Tiyang tindien saget kebablasen  amargi tiyang menika ngalami gagal napas (apnea) amargi obesitas, bentuk anatomi mustaka, amandel ugi posisi tilem. Tindien ingkang resikonipun kematian jarang kadadean.cara supados nalikaning kita tilem saget ngehindari ingkang naminipun tindien, inggih menika :
a. Ngerteni posisi nalika kita tilem ingkang dianjurke.
b. Tilem ingkang cukup ugi teratur.
c. Olah raga kang teratur.
Sak becike nalikaning kita badhe tilem menika ugi kita donga kaliyan Gusti ingkang maha Agung supados saget diparingi keselametan ugi kenikmatan uga tindien menika mboten sah diwedeni amargi wedalipun tindien uga sekedap.Daftar Pustaka


Saleh, Muwafik. 2011. Bekerja Dengan Hati Nurani. Penerbit Erlangga. Jakarta.

Sumber artikel :
http://google weblight.com


Lampiran


Daftar asma tiang ingkang pernah ngalami tindian

no
Asma
Akibatipun
1
Hesti Mutira Dewi
-
2
Sekar Kemuning
Sesak napas
3
Adillah Pratiwi
Gugup, dada sesak
4
Affan Billy J.
-
5
Anwar Romadhon
Jengkel, gampang emosi, dada sesak
6
Atika Sholihati
Gugup, sesak napas
7
Puput Afwa A.
Resah, gugup,dada sesak
8
Nuzulul Laely F.
Resah, gugup,dada sesak, jengkel, mumet
9
Endah Karyati
Dada sesak, gugup
10
Daffa Riski S.H
-


x 100% = 70% ngalami masalah psikologis, 30% mboten ngrasakke menapa.
0 Response to "TINDIEN “SLEEP PARALYSIS” - KARYA ILMIAH BAHASA JAWA"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel